ابوالحسن داوودي


تفكري كه اين روزها بر سينماي ايران غالب و حاكم است، جداي از شگفتي، سبب طرح پرسش‌هايي مهم و اساسي در افكار عمومي است. پرسش‌هايي كه خواهان شفافيت هر چه بيشتر ديدگاهي است كه مديران سينمايي نسبت به مقوله هنر و هنرمندان دارند. اينكه بالاترين مقام مسوول سينمايي به صراحت و بي‌پرده از ممنوع...