مهسا


این نوشتار  محور ِ مشترک ِ نظرگاه ِ نظرورزان مذکور را تهی شدگی سیاست از مبانی مدرنیته ی سیاسی یا همان حقوق شهروندی ارزیابی کرده و راه ِ عبور از بحران را گفت و گوی ملی بر اساس حقوق ِ اساسی ملت(شهروندان ِ آزاد و برابر)، حق حاکمیت ملی بر اساس ِ تفسیر ِ حقوقی از قانون ِ اساسی و عبور از راهبردهای...