از سوی رئیس ستاد امید خطاب به شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهر ایران منتشر شد: بیانیه حکمرانی شهری برای ایران

محمد حسین مقیمی ،رئیس ستاد امید با صدور بیانه ای خطاب به شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهر ایران اصول کلی حکمرانی شهری را که مورد نظر دکتر مسعود پزشکیان است را ترسیم کرد.

به گزارش امیدنامه ،متن این بیانیه به شرح زیر است:

شهرداران گرامی و اعضای محترم شوراهای اسلامی شهرهای ایران
مدیران، کارشناسان و متخصصان امور شهری
با سلام،
شهرداري از مظاهر حاکميت ملي و مشارکت عمومي است و در نتيجه به واسطه شورای اسلامی شهر از مصاديق حقوق اساسي ملت محسوب است. این سازمان از استقلال شخصيت حقوقي برخوردار است که به معناي استقلال و انفکاک حقوقي آن از دولت است . شوراي شهر که بطور مستقيم با راي مردم برگزيده مي شود، منبعث از اراده عمومي است و در اين زمينه در ميان نهادهاي عمومي غير دولتي، وضعيتي منحصر به فرد دارد.
شهرها برای داشتن آینده ای پایدار باید در کانون توجهات خود به مساله ساختارهای نهادی و حکمرانی مناسب بپردازند، به فقر زدایی و رفع نابرابری اولویت دهند و اقتصاد شهری مولد و جامعی را ترویج کنند که برای همه فرصت فراهم کند. آن ها باید بدنبال آن دسته از سیاست ها و اقدامات محیط زیستی باشند که بتواند اثرات تغییرات اقلیمی را کاهش و شهرها را با آن ها انطباق دهد. رخداد فجایعی همچون تخریب ساختمان پلاسکو در تهران و مجتمع متروپل در آبادان نشان از ضرورت اصلاح روندهای شهرسازی و مدیریت شهری در کشور می کند.
حاکمیت نگاه مالی و سیاسی به شهرها در سال های اخیر سبب پدید آمدن چالشهایی از جمله در تهران پارک های قیطریه و لاله شده و بر نگرانی ها و دغدغه های شهروندان افزوده است. از سوی دیگر بی توجهی به اهمیت مشارکت مردم در اداره شهرها در سیاست شهری سبب تضعیف نهادهای محلی همچون شورایاری ها شده و زیرساخت های اجتماعی همچون پیاده روها، پارک های کودکان، کتابخانه های عمومی و سرای محلات را رو به نابودی کشانده است. لذا این روند باید تغییر کند و اداره شهرها به صاحبان اصلی آن ها یعنی مردم بازگردانده شوند.
چالش های شهرها
كلان شهرها و شهرها در ايران متناسب با مسائل اساسي كه چنين شهرهايي در جهان با آن روبرو هستند با مسائل و مشكلاتي براي اداره امور مواجهند كه محورهاي اساسي آن را مي توان به شرح زير برشمرد:
 رويکرد انزوا جويانه در کشور، اتکاء به درآمد نفت و غفلت از بهره گيري مناسب از سرمايه گذاري هاي پيشين، باعث خروج سرمايه هاي مالي (داخلي و خارجي)، خروج سرمايه هاي انساني، انباشت ناکافي سرمايه هاي اجتماعي، تجهيز و رشد ناکافي شبکه هاي زيرساختی بویژه زیرساخت های اجتماعی، صنايع و خدمات برتر آن در شهر ها و پیرامون شده است. 
 تنزل کيفيت زندگي در شهرهاي بزرگ رشد شتابنده جمعيت شهرها طي دهه های گذشته بدون توسعه همزمان ظرفیت های حکمرانی، مشارکتی و خدماتی علاوه بر تشديد کمبودهاي خدماتي، يکي از عوامل افزايش فشار بر نظام حمل و نقل آن، افزايش آلودگي هوا و تشديد پديده وارونگي و تشديد مخاطرات ناشي از لرزه خيزي و ساير حوادث و بلايايي طبيعي است.
  چالش هاي عمومي و بنيادي در شهرها از منظر كالبدي و اجتماعي كه منجر به ايجاد تهديد هاي مختلف براي سرمايه هاي كالبدي و اجتماعي شهر شده است از جمله: مشکلات زيست محيطي، آماده نبودن شهرهاي كشور در مقابل مخاطرات و سوانح طبيعي و انسان ساخت، تشدید مسائل اجتماعي و فرهنگي مانند اعتياد، طلاق، خشونت و سرقت، کمبود منابع مالي و نداشتن منابع در آمدي پايدار، اسکان غير رسمي و فقر شهري، بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري، مشخص نبودن جايگاه شوراها و شهرداري ها در نظام تصميم گيري كشور و کمبود سرانه ها و زيرساخت هاي شهري بویژه زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی و بی توجهی به ظرفیت های مشارکتی مردم در اداره امور شهرها.
خطوط راهبردی مدیریت شهری
مديريت شهري كشور با مسائلي روبروست كه بايد با هم انديشي متخصصان امر و همكاري مديران شهري و سازمان هاو دستگاه هاي مختلف دخيل در موضوع، نسبت به حل آنها اقدام كرد. در رويكرد جديد به مديريت شهري و مسائل شهرنشيني در كشور خطوط راهبردي زير در دولت آینده آقای دکتر پزشکیان اجرا خواهد شد:
1. تعيين سياست محوري شهرنشيني و توسعه شهري در ايران برمبناي آمايش سرزمين.
2. حاکمیت حق به شهر برای شهروندان بویژه برای نسل جوان، زنان، کودکان، سالمندان، معلولان و مستاجرانو اقشار آسیب پذیر و شفاف سازی فرایندهای اداری و مالی شهرداری برای مبارزه با فساد.
3. تعریف و تفکیک امور محلی از ملی و متناظر با آن تقسیم منابع ملی و محلی برای پیشبرد وظایف و مسئولیت ها و ايجاد مديريت واحد و يکپارچه شهري به مثابه بستر تشکيلاتي مناسب براي تغيير مديريت و برنامه ريزي بخشي و مرکزي حاکم بر شهرها و تقویت حکمرانی شهری با اصلاح قانون شهرداری ها و شوراها و انتخاب شهرداران بویژه در مراکز استان ها و کلان شهرها به طور مستقیم با رای مردم.
4. تنظيم روابط و نحوه تعامل دولت مركزي با شوراها و شهرداري ها از طریق سیاست تمرکز زدایی و افزایش اختیارات مدیریت شهری.
5.  تحقق ظرفیت های قانون اساسی در زمينه امور محلي و مشارکت مردم در اداره امور کشور در قالب تقویت شوراهای منطقه ای و محلی و انتخاب مستقیم اعضای شوراهای استان، شهرستان و بخش و با فراهم آوردن بستر قانونی لازم برای محله .
6. ظرفيت سازي و توانمند سازي شوراها و شهرداريها در ايفاي وظايف و مسوليت هاي محوله با اتخاذ رویکردهای نوین شهرهای هوشمند، تاب آوری شهری و پایداری سکونتگاه های انسانی.
7. بستر سازي براي تحقق استانداردهاي شهرسازي با هدف دستيابي به كيفيت زندگي بهينه در شهرها به ویژه تقویت حمل و نقل عمومی و تقویت سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ها.
8. چابك سازي مديريت شهري و بهبود ساختار و متناسب سازي کارکنان با ماموريت هاي جديد شهرداري هااز طریق كاهش تراكم نيروي انساني و استفاده از نيروهاي متخصص و ایجاد بسترهای مناسب برای کسب و کارهای نوین و دانش مبنا.
9. افزایش ظرفیت نیروهای جامعه مدنی در شهرها بویژ برای گروه های آسیب پذیر به ویژه برای جوانان.
10. حل مشکلات مسکن و اجاره نشینی با ساخت واحدهای مسکن عمومی از سوی شهرداری ها و تقویت موجودی مسکن اجتماعی با تغییر در سیاست های شهرسازی برای کاهش شکاف طبقاتی و فضایی در شهرها.

                                                                                                                                محمد حسین مقیمی  
                                                                                                                            رئیس ستاد امید - مسعود پزشکیان
 

افزودن نظر جدید