حمله تند مجری صداوسیما و عضو جبهه پایداری به تیم مذاکره ایران

امیرحسین ثابتی ،مجری صداوسیما و عضو جبهه پایداری نوشت :

شرم آور است که مرندی مشاور تیم مذاکره کننده ایرانی همان منطق و ادبیات منفعلانه روحانی_ظریف را به کار می بردو احیای توافق هسته ای را اصل و اجرای حکم امام خمینی را مزاحم آن می بیند.اصل برجام نیز آورده ای برای کشور نداشت که این چنین ذلیلانه در تمنای احیای آن توافق استعماری هستید.

حمله تند مجری صداوسیما  و عضو جبهه پایداری به تیم مذاکره ایران / ذلیلانه در تمنای احیای توافق استعماری برجام هستید

افزودن نظر جدید