نامه زیباکلام به وزیر ارشاد برای خروج دو کتاب از "نحوست عقرب"

صادق زیباکلام در نامه ای سرگشاده به وزیر خواستار رفع ممنوعیت چاپ کتب "تولد اسراییل" و "الف مثل اصلاحات" شد.

به گزارش امید به نقل از فرارو، زیباکلام در این نامه خطاب به وزیر ارشاد تاکید کرده است اگر بهر دلیلی چاپ "تولد اسراییل" ناممکن است دست کم اعلام فرمایند تا در مملکت افغانستان یا سرزمین دیگری آنرا چاپ نمایم.

بسمه تعالی
جناب آقای علی جنتی
وزیرمکرم ارشاد اسلامی ادام الله ظله العالی

با سلام و تحیات، غرض از تصدیع اوقات شریف یاد آوری ادامه مخالفت اداره ممیزی وزارتخانه متبوعه وفقه الله تعالی با چاپ کتب "تولد اسراییل" و "الف مثل اصلاحات" می باشد. البته قصد نمک نشناسی و ناسپاسی ندارم و از اینکه امناء ممیزی دولت جم جاه قوی شوکت و ابد مدت یازدهم بنده نوازی نموده وسرانجام مجوز چاپ کتاب "دکتر محمد ملکی استادی برای همه فصول" را صادر نمودند صمیمانه سپاسگزارم.

با توجه به برپایی ظفرمند نمایشگاه سالیانه کتاب گفتم شاید بعد از چهار سال انتظار قمرطالع اقبال ناموافق "تولد اسراییل" و "الف مثل اصلاحات" هم از نحوست عقرب بدرآمده باشند. ظرف چهار سالی که "تولد اسراییل" در محاق پنجه عالم آراء دانش گستر و معدلت آثارممیزی ارشاد گرفتار آمده، دهها اثر و با احتساب آثار گذشتگان سخنی به اغراق نرفته اگر گفته شود که تاکنون صدها اثرپیرامون این موضوع درایران به زیور طبع آراسته گشته اند. نمی دانم این چه خوفی می باشد که این یک اثر ممکن است در برابر آن صدها اثر از خود بر جای بگذارد؟ بهر حال صلاح مملکت خویش خسروان دانند. اگر بهر دلیلی چاپ "تولد اسراییل" ناممکن است دست کم اعلام فرمایند تا در مملکت افغانستان یا سرزمین دیگری آنرا چاپ نمایم.

ایام بکام باد
صادق زیباکلام
نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودچهار

افزودن نظر جدید