رئیس بنیاد رهبران سیاسی زن جهان


به گزارش امیدنامه،متن این نامه به شرح زیر است: سرکار خانم هانا کریستیادوتیر رئیس بنیاد رهبران سیاسی زن جهان شاهد گذران روزهای سراسر بحران و آشوب در بخشی از مقدس ترین خاک زمین هستیم که در هر لحظه از آن جان ده ها و صدها نفر از انسان ها قربانی استانداردهای دوگانه حقوق بشر است و ذات واقعی نظام سلطه...