سیاس


عباس معروفي هم درگذشت. هم او كه نويسنده‌ محبوبم نبود، اما هميشه پشتكارش را ستوده‌ام و روشن‌بيني‌اش را؛ چه در نوشتن و چه در تلاش براي نويساندن نويسنده ايراني؛ در خانه و در غربت. نوشته بود در تونل پرتودرماني به هفت كتاب نيمه‌كاره‌اش فكر مي‌كرده؛ به برخاستن و به...