عباس معروفی


عباس معروفي هم درگذشت. هم او كه نويسنده‌ محبوبم نبود، اما هميشه پشتكارش را ستوده‌ام و روشن‌بيني‌اش را؛ چه در نوشتن و چه در تلاش براي نويساندن نويسنده ايراني؛ در خانه و در غربت. نوشته بود در تونل پرتودرماني به هفت كتاب نيمه‌كاره‌اش فكر مي‌كرده؛ به برخاستن و به...
من به طور طبیعی چندان قرابتی با فکر و باور و اندیشه او نداشتم، اما حرمت قلم در میان ما بود و در همان دیدارهای محدود و معدود در مجالس عمومی با ادب و احترامی سزاوار به روحانی جوانی که همکار و هم صنف خود می‌دانست محبت می‌کرد و من نیز به احترام جایگاه حرفه ای و توان قلمی اش بزرگش می‌...