جمشید بسم الله


گفتم آقای میرابی؟ سری به علامت تایید تکان داد. به محض اینکه خودم را معرفی کردم از کوره دررفت و عصبانی شد. اما گپی کوتاه شکل گرفت:   آقای میرابی می شه کمی گپ بزنیم؟ آقا دست از سر ما بردارید. انگار تا سر من بالای دار نرود، نمی خواهید ول کنید. واقعا هیچ خبری جذابتر از من در این مملکت...
به گزارش امید،روزنامه "تعادل" گفتگویی با جشميد بسم الله انجام داده است که در ادامه می‌خوانیم: جمشيد بسم الله از كجا آمد؟ چه طور شروع كرد؟ از خيلي زمان هاي قديم كه من اين كار را شروع كردم طبق عادت هميشگي كارم را با بسم الله الرحمن الرحيم شروع ميكردم. تا اينكه كمكم اين قضيه جا...