جواد یساری


دقیقا در چه عرصه ای از فرهنگ شما شکست نخورده اید؟ چند دهه با هر آنچه به قول خودتان مظهر «طاغوت» بود جنگیدید. تلاش کردید سیاست فراموش سازی یا پاک سازی حافظه جمعی را در جامعه اجرا کنید. حاصل چه شد؟ همچنان برای جذب مخاطب بیشتر دست به دامان چهره هایی می شوید که بدون تردید یادآور همان طاغوت...